مرکز سفارشات تلفنی

خرید گوشت آلایش گوسفند

برند
نمایش کالاهای موجود
محدوده قیمتی
تا
1,000,000
تومان
از
0
تومان
پاچه گوسفندی
پاچه گوسفندی
قیمت هر عدد
55,000
تومان
دل، جگر و قلوه گوسفندی
دل، جگر و قلوه گوسفندی
قیمت هر كيلوگرم
720,000
تومان
چربی گوسفندی
چربی گوسفندی
قیمت هر كيلوگرم
290,000
تومان
سیراب و شیردان گوسفندی
سیراب و شیردان گوسفندی
قیمت هر دست
140,000
تومان
کله و پاچه گوسفندی
کله و پاچه گوسفندی
قیمت هر دست
490,000
تومان
دنبه گوسفندی
دنبه گوسفندی
قیمت هر كيلوگرم
290,000
تومان